#RATUJMYPOLSKIELASY

Traktaty i deklaracje UE

Traktat z Lizbony został podpisany przez państwa członkowskie 13.12.2007 r. i wszedł wżycie 01.12.2009 r. i nadaje UE pełną osobowość prawną.  Jest umową zmieniającą dwa traktaty: Traktat z Maastricht (1992), znany jako Traktat o Unii Europejskiej (2007) oraz Traktat Rzymski (1957), znany jako Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2007), które stanowią podstawę konstytucyjną Unii Europejskiej (UE). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został przemianowany na TFUE, a termin „Wspólnota” zastąpiono terminem „Unia”.  Traktat z Lizbony nie ustanowił symboli unijnych o charakterze państwowym, takich jak flaga czy hymn. 10 października 2009 r., Lech Kaczyński ówczesny prezydent PR, swoim podpisem ratyfikował Traktat z Lizbony. 

TFUE

TFUE jest, jednym z najstarszych z traktatów, które prawnie ustanowiły obecną UE. Został podpisany w Rzymie w 1957 roku jako Traktat ustanawiający EWG. Jest jednym z czterech dokumentów składających się na konstytucję Unii Europejskiej, obok Traktatu o Unii Europejskiej(TUE), Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej(Euratom Traktatu) i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej(CDF). 

ENVI

Dnia 24 stycznia 2023 roku Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię o zmianie powyższych traktatów, które mają przenieść leśnictwo z kompetencji krajowych do wspólnych UE, tak zwanych kompetencji dzielonych.

Nowa strategia leśna UE ma na celu sprostanie tym wyzwaniom i wykorzystanie potencjału lasów dla naszej przyszłości, przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości, najlepszych dostępnych dowodów naukowych i wymogów w zakresie lepszego stanowienia prawa. Strategia ta stanowi część Europejskiego Zielonego Ładu i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz uznaje centralną i wielofunkcyjną rolę lasów, a także wkład leśników i całego łańcucha wartości związanego z lasami w osiągnięcie do 2050 r. zrównoważonej i neutralnej dla klimatu gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu odtwarzania, odporności i odpowiedniej ochrony wszystkich ekosystemów". 

Konwent Europejski, znany również jako Konwent w Sprawie Przyszłości Europy. Nowy europejski byt ustanowiony przez Radę Europejską w grudniu 2001, jako rezultat Deklaracji z Laeken. Jego celem było opracowanie szkicu konstytucji dla Unii Europejskiej, którą Rada Europejska miała sfinalizować i ostatecznie przyjąć. Konwent zakończył swoje prace w lipcu 2003. Ponieważ niektóre państwa europejskie miały zastrzeżenia do zaproponowanej konstytucji nie została przyjęta, ale po drobnych zmianach zaowocowała Traktatem z Lizbony.

Traktat z Kioto jest pierwszym dokumentem uzupełniającym Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Dotyczył on globalnego ocieplenia (opartego na niepotwierdzonych danych naukowych) i nakazuje redukcję emisji dwutlenku węgla w celu zwalczania zagrożenia globalnego ocieplenia, którego przyczyną jest działalność człowieka. Traktat z Kioto jest wynikiem Konferencji nazwanej Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro, w 1992 r. i 4th World Wilderness Congress w 1987 roku. To właśnie podczas 4th WWC Edmund Rothschild „Otworzył Wrota" do „klimatycznego piekła" mówiąc, że CO2 jest przyczyną zmian klimatycznych.